Tuesday, September 29, 2009

29/9/480πχ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ... Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

480 Π.Χ. Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑ "ΞΥΛΙΝΑ ΤΕΙΧΗ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

...
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ... Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
..

"Ω παίδες Ελλήνων ίτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη θήκας τε προγόνων. Νυν υπέρ πάντων αγών"

480 π.χ.: Κοντά στις 380 ελληνικές τριήρεις στέκονται απέναντι σε υπερδιπλάσια περσικά. Για τον Ελληνικό Στόλο, οι Αθηναίοι πρόσφεραν 200 τριήρεις, οι Κορίνθιοι 40, οι Αιγινήτες 30, οι Μεγαρείς 20, οι Λακεδαιμόνιοι 16, οι Σικυώνοι 15, οι Επιδαύριοι 10, οι Αμβρακιώτες 7, οι Ερετριείς 7, οι Τροιζήνιοι 5, οι Νάξιοι 4, οι Ερμίονες 3, οι Λευκάδιοι 3, οι Κείοι 2, οι Στυρείς 2, οι Κυθνίοι 1 και οι Κροτωνιάτες επίσης 1.

Γύρω στις δύο μετά τα μεσάνυχτα τα Περσικά πλοία προχωρούσαν κατά μήκος των ακτών της Αττικής. Οι Έλληνες πληροφορήθηκαν εγκαίρως τις κινήσεις του Περσικού στόλου από τον Αριστείδη, που ήλθε νύχτα από την Αίγινα. Έτσι οι Πέρσες έχασαν το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού όταν, σύμφωνα με την περιγραφή του Αισχύλου, άκουσαν ξαφνικά, με την ανατολή του ηλίου, τους ήχους της σάλπιγγας και τον Παιάνα να αντηχεί από όλα τα Ελληνικά πλοία: "Ω, παίδες Ελλήνων, ίτε Ελευθερούτε πατρίδ' ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας,θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων, νύν υπέρ παντών ο αγών"

Ο Ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τελικώς τον Περσικό, σώζοντας τον πολιτισμό και ολόκληροτον γνωστό κόσμο απότους βαρβάρους. Οι Πέρσες έχασαν 200 πλοία και οι Έλληνες 40, η αναλογία όμως απωλειών σε άνδρες ήταν βαρύτερη για τους Πέρσες γιατί αυτοί, καθώς δεν ήξεραν να κολυμπούν, πνίγονταν μετά τη βύθιση των πλοίων τους.

"ΣΤΟΧΟΣ"

Οι ναυμαχίες στό Αρτεμίσιο ήταν αμφίρροπες. Και όταν έφτασε η είδηση ότι οι Πέρσες είχαν εξουδετερώσει την ελληνική άμυνα και περνούσαν τις Θερμοπύλες, ο ελληνικός στόλος αποχώρησε από τις ακτές της Βόρειας Εύβοιας, γιατί η παραμονή του εκεί δεν είχε πια νόημα, και έπλευσε στη Σαλαμίνα.
Ό Ελληνικός στόλος διέταξε άπαρσιν καί ό στόλος κατέπλευσεν είς Σαλαμίνα. Οί Πέρσες εύροντες έρημον κατοίκων καί καταλάβοντες καί πυρπολήσαντες πάσαν τήν Αττική καί πόλιν τών Αθηνών. Οί υπερασπισταί τών ιερών τής ακροπόλεως ημύνοντο. Ό Ιππίας καί οί οπαδοί του πού ήταν μέ τό μέρος τών Περσών, τούς συμβούλευαν νά συνθηκολογήσουν. Εκείνοι ηρνήθησαν καί οί Πέρσες αφού εκπόρθησαν τάς πύλας, εφόνευσαν πάντας όσους εύρον επί τού ιερού βράχου ικέτας καί ενέπρησαν πάσαν τήν Ακρόπολιν. Είς τό στενό τής Σαλαμίνος είχον συγκεντρωθή όλη ή δύναμις τού Ελληνικού στόλου, 370 πλοία. Είς συνέδριον ό Θεμιστοκλής ανέπτυξε τά επιχειρήματά του, πόυ ήθελον ή τελική αναμέτρησις νά δοθή είς τήν νήσον καί όχι στόν ισθμό. Τέλος πεισθέντος τού Ευρυβιάδου είς τούς λόγους τού Θεμιστοκλέους, απεφασίσθη νά παραμείνη ό στόλος. Ό Ξέρξης φθάνοντας στό Φάληρο, ερωτά τούς αρχηγούς, άν εγκρίνουν νά αναμετρηθούν οί αντίπαλοι στόλοι. Όλοι οί αρχηγοί συμφώνησαν μέ τήν γνώμη τού Βασιλέως, εκτός τής Αρτεμισίας (Βασίλισσα τής Αλικαρνασού) πού τού είπεν: «Φειδού τών πλοίων καί μήν κάμνης ναυμαχία, καθ’ότι οί Έλληνες είς τήν θάλασσα είναι τόσο ανώτεροι τών δικών σου ανδρών, όσο οί άνδρες τών γυναικών». Ό Ξέρξης γέλασε μέ τήν γνώμη τής Αρτεμισίας καί διέταξε νά γίνει ή ναυμαχία. Τό πεζικό τών Πελοποννησίων (Λακεδαιμόνιοι, Αρκάδες, Ήλειοι, Κορίνθιοι, Επιδαύριοι, Φλειάσιοι, Τροιζήνιοι, Ερμιονείς) μέ αρχηγό τόν Βασιλέα Κλεόμβροτο (αδελφό τού Λεωνίδου καί υιό τού Αναξανδρίτου), στρατοπέδευσαν στόν Ισθμό καί περιχαράκωσαν τήν Σκιρωνίδα οδόν. Οί δέ στήν Σαλαμίνα δέν συνεφώνουν καί ηγανάκτουν διά τήν αβουλίαν τού Ευρυβιάδου. Έλεγον δέ ότι έπρεπε νά κινδυνεύσουν μόνο υπέρ Πελοποννήσου. Οί δέ Αθηναίοι, Αιγινήται καί Μεγαρείς επέμενον νά μείνουν εκεί καί νά αμυνθούν. Τότε ό Θεμιστοκλής έπεμψεν είς τό στρατόπεδο τών Μήδων τόν παιδαγωγό τών τέκνων του, Σικκίνον όπου τούς είπε ότι οί Έλληνες έχουν φοβηθή καί ετοιμάζονται νά φύγουν από τήν Σαλαμίνα. Κατά τόν Ηρόδοτο καί τόν Αισχύλο τό μήνυμα τούτο έκανε τόν Ξέρξη νά βιάση τά πράγματα. Οί Πέρσες απεβίβασαν πολλούς είς τήν Ψυττάλειαν, έπειτα εσχημάτισαν ημικύκλιο πρός τήν Σαλαμίνα. Συγχρόνως ανήγαγον τά πλοία περί Κέαν καί Κυνοσούραν καί κατέλαβον άπαντα μέχρι Μουνιχίας.
Οί έν Σαλαμίνι στρατηγοί εξηκολούθουν νά λογομαχούν καί δέν ήξεραν ότι οί Πέρσες τούς έχουν περικυκλώσει. Τότε ό Αριστείδης διά μέσου τών Περσικών πλοίων, ανήγγειλεν ό ιδίοις όμμασιν τί κάνουν οί Πέρσες.
Τότε ωμίλησε πρός αυτούς ό Θεμιστοκλής :
«ώ Παίδες Ελλήνων ίτε, ελευθερούτε πατρίδ’ελευθερούτε δέ παίδας,
γυναίκας, θεών τέ πατρώων έδη, θήκας τέ προγόνων.
Νύν ό υπέρ πάντων αγών».
Όλοι λοιπόν αναφώνησαν μαζί τόν όρκο τών Αθηναίων, τόν όρκο τών Ελλήνων :
«Ου καταισχυνώ τα όπλα,
ουδ' εγκαταλείψω τον προστάτην ω αν στοίχω,
αμυνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων,
και μόνος και μετά πολλών,
και την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω,
πλείω δε και αρείω όσης αν παραδέξωμαι.
Και συνήσω των αεί κρινόντων,
και τοις θεσμοίς τοις ιδρυμένοις πείσομαι,
και ούς τινας άλλους ιδρύσεται το πλήθος εμφρόνως»

Μόλις οί βάρβαροι επέπεσαν κατ’αυτών οί Έλληνες γύρισαν τά πλοία με τίς πρύμες πρός τήν ξηρά. Απέναντι τών Αθηναίων ετάχθησαν οί Φοίνικες καί κατά τών Λακεδαιμονίων οί Μηδίσαντες Ίωνες. Στίς 28 Σεπτεμβρίου τού 480πχ ό Αθηναίος Αμεινίας έκ Παλλήνης επετέθη πρώτος κατά τών εχθρών. Όσο περνούσε ή ώρα τόσο πιό πολύ έβλεπε ό Ξέρξης τό τακτικό του λάθος. Τά μεγάλα πολεμικά του, αντί νά περικυκλώσουν καί καταστρέψουν τά λιγότερα Ελληνικά, βυθίζονταν τό ένα μετά τό άλλο από τά ταχύτητα τών Ελλήνων. Άλλα εμβολίζονταν καί άλλα μέ σπασμένα κουπιά έστεκαν ακυβέρνητα, περιμένοντας πότε θά χτυπηθούν από μία τριήρη καί θά βυθιστούν. Όσοι πέρσες έβγαιναν στήν ξηρά τούς κατέσφαζαν οί Έλληνες. Οί Έλληνες απώλεσαν 60 πλοία καί οί Πέρσες 200 κατά Διόδωρο καί 500 κατά Κτησία. Ό Ξέρξης εγκατέλειψε τόν κατά θάλασσα αγώνα, φοβούμενος πώς οί Έλληνες θά πάνε στόν Ελλήσποντο καί οί Πέρσες θά μείνουν στήν Ευρώπη.

Άφηκε όμως τόν Μαρδόνιο μέ ισχυρό στρατό, διά νά εξακολουθήσει τόν πόλεμο. Οί Αθηναίοι μετά τήν περίφανη νίκη των επέστρεψαν είς τάς Αθήνας. Ό Μαρδόνιος διήλθε τόν χειμώνα είς τήν θεσσαλία, εκείθεν δέ, πρίν αρχίση τάς εχθροπραξίας προσπάθησε νά φέρη κοντά τήν Αθήνα μέ τήν Περσία. Οί Σπαρτιάτες φοβηθέντες μήπως οί Αθηναίοι δελεασθούν έστειλαν τήν άνοιξη τού 479πχ αντιπροσωπείαν. Οί Αθηναίοι τούς απήντησαν :

«ούτε χρησός ευρίσκεται είς ουδέν μέρος τής γής τόσος, ούτε χώρα κατά τήν ωραιότητα καί τήν ευφορία τόσο νά υπερέχη, τά οποία νά δεχθώμεν ημείς καί τασσόμενοι μέ τό μέρος τών Μήδων νά υποδουλώσωμεν τήν Ελλάδαν».

Είπαν τότε οί Πέρσες στόν Μαρδόνιο :
«Παπέ Μαρδόνιε κοίους έπ’άνδρας ήγαγες μαχησομένους ημέας, οί ού περί χρήματος τόν αγώνα ποιεύονται αλλά περί αρετής».

1.http://www.youtube.com/watch?v=7qwRtw4oz4M&feature=related

2. http://www.youtube.com/watch?v=oKxuAerW9YQ&feature=related

3. http://www.youtube.com/watch?v=543y5pw4Gn0&feature=related

No comments:

Post a Comment